Halima

60×120

  • 60 x 120 cm23,62″ x 47,24″

Halima · 60 x 120 cm / 23,62″ x 47,24″

Halima BlancWB6012LB

Fleur Halima BlancWB6012R

Verse Halima ArgileWB6012R

Verse Halima BleuWB6012R

M2/CAJA PIEZAS/CAJA KG/CAJA CAJAS/PALET M2/PALET KG/PALET
1.44 2 28,00 30 43.2 840